Ravza Begravelsesforening

Bibliotekvej 68, DK 2650  •  Hvidovre  •  Tlf: +45 41 33 33 04  •  info @ ravza.dkInfo om AnsøgerInfo om Familie Medlemmer

A – FORMÅL:

I følge Ravza begravelsesfondens vedtægter § 2 service for borgere der boende Danmark, Malmø & Helsingborg kan begrave deres familie i det oprindelige land eller i Danmark. Begravelsesfonden er oprettet for at hjælpe Muslimer økonomisk i deres sørgelige dage.

B – FOR AT UDNYTTE DETTE SERVICE SKAL MAN…

 1. At være Muslim

 2. At være boende i Danmark samt være boende i Malmø & Helsingborg område. (dem der bor i Sverige skal selv søge for Skatteværk behandling af dokumenter.)

 3. At være godkendt medlem, dvs. have udfyldt en blanket og betale bidrag til tiden.

 4. At betale sin del af årlige udgifter.

 5. At være Tyrkisk statsborger, hvis man ønsker at begraves i Tyrkiet. Eller Tidligere Tyrkisk statsborger)

 6. Andre medlemmer som har anden nationalitet end tyrkisk begraves i deres oprindelige land eller her i Danmark. Medlemmer som ønsker begravet i eget land, hvis deres land giver tilladelser, vil liget blive sendt til den mest bekvemme lufthavn og derefter selv sørger for sin egen begravelse.

 7. Overdrage støtten fra sygesikringen til Ravza Begravelsesforeningens fond.

 8. I forbindelse med medlemskab skal men oplyse om evt. sygdomme værende eller vidende urigtige oplysninger kan betyde eksklusion.

C – ÅRLIGE UDGIFTER OG BIDRAG UDREGNES SÅLEDES:

Et års kontingent, fra 1. jan. til 31. dec., går til begravelse af personen -personer.

1- Kiste 2- Kargo 3- Ledsager til liget (4 ugers retur fly bilet) personale udgifter samt administrations udgifter.


Prisregulering og bidragsfastsættelse sker efter ovennævnte beskrivelser.


Et hvert medlem, skal betale de bestemte udgifter, senest på datoen som er påskrevet opkrævning. Betales udgiften ikke uden grund bortfalder medlemskabet og alle indbetalte beløb kan ikke refunderes.

Husk at sende kopi af Sygesikringsbevis.

D – BIDRAG STØRRELSE OG RELAVANTE DOKUMENTER.

Et medlem har ret til, ved et eller flere dødsfald på samme familie i Danmark at få dækket udgifter til begravelse samt udgifter til flytransport, samt en rejseledsager, rejse billet (4 Uger) dækkes af fonden.


Ved et dødsfald i Tyrkiet eller eget land vil man ikke kunne få dækket udgifterne.


Hvis en afdødes familie medlemmer betaler udgifterne ved et dødsfald uden for Danmark, eller i Europa kan man få dækket alle udgifterne tilbage, så længe det ikke overstiger almindelige (sædvanlige) udgifter som er dokumenteret.


De der vil begraves i Danmark: undtagen begravelses og vedligeholdelse vil man dække alle udgifter.


Disse oplysninger er kun et uddrag, ønskes yderligere info eller oplysning bedes al henvendelse ske enten telefonisk eller skriftligt til begravelsesfonden. (se forside).

Ravza ønsker alle muslimer et sundt og langt liv.

E – MEDLEMSBIDRAG:

 1. Mellem 0 år og 59 år betales der 100,-kr

 2. Et eksisterende medlems ny fødte barn betales der 100 kr som medlems kontingent, + 50 kr, som udgifter til hver forsinkede år. Ny født barn eller som er dødfødte bliver betragtet som medlem, og indenfor 4 uger vil blive begravet her i Danmark. Efter 4 uger kan vi ikke påtage ansvaret.

 3. Personer mellem 60 og 75 år kan først indmeldes efter en personlig kontakt fra fonden. Indbetaling af et bidrag pålydende 3000, dkk + 100 kr som medlems kontingent betales derefter. Medlemskabet påbegynder først 3. måneder efter indbetalingen har fundet sted.

 4. Personer over 76 år kan først indmeldes efter en personlig kontakt fra fonden. Der skal yderligere hentes en lægeerklæring fra egen læge. Indbetaling af et bidrag pålydende 8000, dkk + 100 kr som medlems kontingent betales derefter. Medlemskabet påbegynder først 3. måneder efter indbetalingen har fundet sted.

 5. En slettede medlemmes ønskede om tilbage kraft som nyt medlemskab, kræver der at betale gammel gæld samt tilmeldings gebyr.

 6. Ved indmeldelse af besøgende, Mor og Far fra en given hjemland, skal man betale 8000,-kr, samt fremskaffe (lægeerklæring) vedlægges. Ved et dødsfald betales yderligere 8550,- Dkk, først herefter vil begravelsesproceduren gå i gang.

A - GAYE ve HEDEF:

Cenaze nakli yardımlaşma fonu, Danimarka İslam Kültür ve Eğitim Vakfı, anatüzüğünün 2.maddesine istinaden, Danimarkada ve İsvec’in Malmö ve Helsingborg çevresinde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin vefaatlari halinde, cenazelerinin Kendi ülkeleri veya Danimarka’ya naklini ve defin vecibesini yerine getirerek hayırda ve iyilikte yardımlaşmak için hazırlanmıştır.

Terki halindeki mesuliyetten, bütün müslümanların kurtulabilmelerini sağlamak için, müslümanlara kederli günlerinde maddi ve manevi yardımda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

B - BU FONDAN YARARLANACAK KİMSELERIN UYMASI GEREKEN KURALLAR:

 1. Müslüman olmak.

 2. Danimarka geneli ve (Sade İsveç’in Malmö ve Helsingborg çevresinde) ikamet edenler. ’’İsveçde yaşayanlar Skatteverk vesair diğer işlemleri aile kendisi takip eder’’.

 3. Üye giriş formunu doldurup bedelini yatırmak.

 4. Her üyenin yıllık kendisine düşen miktarı zamanında ödemek.

 5. Türkiye’ye cenazeleri nakledileceklerin Türk vatandaşı olmaları. (Türk uyruklu Danimarka vatandaşı.)

 6. Diğer ülke vatandaşları, Cenazeleri vatandaşı olduğu ülke veya Danimarkaya defn işlemleri yapılmak şartıyla üyeliğe alınır. Kendi ülkelerine gönderilmesi istenirse, kendi ülkesi izin verirse, ülkelerinde en uygun havaalanına gönderilir ve havalandan sonraki diğer işlemleri cenaze sahibi kendisi yapar.

 7. Sygesikringden gelen yardımın Cenazefonuna vermesi şart.

 8. Üye olacak kişi her hangi bir hastalığı varsa Fona mutlaka bildirecek ve şartlara uygunsa kayıt yapılacaktır.

C - YILLIK MASRAF ve PAYININ HESAPLANMASI:

Yıllık masrafları 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında bu fondan yararlanmaya hak kazanmış olanların Cenazelerinin Ülkesine nakli için yapılan:

1. Tabutlama; 2. Kargo; 3. Cenaze refakatinde giden kişinin (4 hafta süre içinde) Ülkesine gidiş dönüş uçak bileti. 4. Personel ve büro masrafları dikkate alınarak hesaplanır. Masraf bedeli yukarıdaki esaslara göre tesbit edilir, o yılki üye adedine bölünerek belirlenir. Her üye kendisine bildirilen masraf nisbetini, en geç Faturada’ki son ödeme tarihine kadar ödemesi gerekir. Geçerli bir mazereti olmadığı halde masraf bedelini ödemeyenler veya ödememekte israr edenlerin kayıtları silinir ve bu fondan

yararlanamazlar, giriş bedelleri geri iade edilmez.

D - YAPILACAK YARDIMIN MİKTARI ve İSTENECEK BELGELER:

Cenaze nakli yardımlaşma fonunundan yararlanmaya hak kazananlardan birinin, Danimarka sınırları dahilinde ölümü halinde cenazelerinin tabut vesair masrafları ile Ülkelerine nakil ücretleri, cenazenin veya toplu ölüm vukuunda aynı aileden olan cenazelerin refakatinde gidecek olan bir kişinin (4 Haftalık) Gidiş / Dönüş bilet ücreti ilgili fondan ödenir.


Cenaze fonu üyelerinden birinin Türkiye’de veya kendi ülkesinde ölümü halinde herhangi bir ödeme yapılmaz.


Danimarka dışında Avrupada vefat eden üyemizin, cenaze nakil masraflarını cenaze sahipleri tarafından ödenirse. Cenaze sahipleri yapmış oldukları masraflarını belgenedirip (normal cenaze fonumuzun emsal giderini geçmeyecek şeklide) aileye fondan geri ödeme yapılır.


Cenazelerini Danimarka’da toprağa vermek istiyenler; mezar yeri dışındaki masraflarını fondan alır.


Bu açıklamalar, cenaze fonu esaslarının özeti mahiyetindedir. Daha geniş bilgi almak isteyenler, telefonla veya mektupla başvurabilirler.

DİKEV Begravelsesforening bütün müslümanlara hayırlı uzun ömürler diler.

E - ÜYE OLACAKLARDAN ALINACAK MEBLAĞ MİKTARI:

 1. 0 Yaş ve 59 Yaş için 100,- Dkr.

 2. Ailesi önceden kayıtlı olup, yeni doğmuş çocukların kayıdı doğumundan kayıt tarihine kadar tüm geçmiş her yıl için 50 kr hesaplanarak + 100 kr kayıt parası alınır.

  Yeni doğmuş veya ölü doğan bebekler 4 hafta içerisinde Cenazefonumuz tarafından kayıtlı gibi işlem yapılır ve sade Danimarkaya defn edilir.

  4 hafta içerisinde halen kayıdı yapılmamış ise kendisine Fonumuz tarafından yardım yapılmaz.

 3. 60 Yaş ve 75 Yaş olanlar anlaşmalı olarak, üyeliğe alınır, (60 yaşında olanlardan 3000 dkk + 100 kr kayıt parası alınacaktır) Vakıftan bilgi alınmadan kayıt parası postaya yatırılmamalı, anlaşma yapıldıktan ve para yattıktan 3 ay sonra üyeliği kabul olunur.

 4. 76 Yaş ve üzeri olanlar anlaşmalı olarak, üyeliğe alınır, (76 yaşında olanlardan 8000 dkk + 100 kr kayıt parası alınacaktır) Vakıftan bilgi alınmadan kayıt parası postaya yatırılmamalı, anlaşma yapıldıktan ve para yattıktan 3 ay sonra üyeliği kabul olunur.

 5. Kayıtları silinip tekrar kayıt olmak isteyenler geçmiş borçları + kayıt parası taleb edilir.

 6. Turis Baba ve Annelerin kayıtları 8000 kr giriş (Doktordan sağlık raporu alınmalıdır) Vefaati halinde’de 8550 kr ödendikten sonra işlemler yapılacaktır.